Tin & Sự Kiện

TIMO là gì?

(Mã Giới Thiệu: D95CB) Timo là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam được đảm bảo và đồng phát triển bởi ngân hàng Bản Việt. Ý nghĩa của từ Timo nghĩa là Time và Money (Thời gian và Tiền ...