Tiếng Anh

Cách Dùng Mạo Từ

Mạo từ THE/A/AN là những từ thường dùng nhất trong tiếng Anh. Có hai loại mạo từ: mạo từ xác định “the” và mạo từ không xác định “a/an”. THE Mạo từ xác định (definite article) THE được dùng khi ...