Tiếng Anh

Loại Từ

A. Cách nhận biết từ loại: 1. Cánh nhận biết danh từ: danh từ thường có các hậu tố sau: -TION/ -ATION                       invention, information, education -MENT          ...